FONTOS VÁLTOZÁSOK! az európai uniós pályázatok benyújtása és megvalósítása területén

FONTOS VÁLTOZÁSOK!

az európai uniós pályázatok benyújtása és megvalósítása területén

az uniós támogatások felhasználását rögzítő jogszabály (272/2014 sz. kormányrendelet)

aktuális módosítása alapján (98/2016 sz. kormányrendelet)

Kiemelten fontos változások

 • Amennyiben a kedvezményezett a projektet nem, vagy csak részben valósítja meg, és emiatt az irányító hatóság vagy a kedvezményezett a támogatási szerződéstől eláll, vagy azt felbontják, az irányító hatóság kezdeményezheti a kedvezményezett adószámának törlését.
 • Az előleg felhasználására és az előleggel való elszámolásra vonatkozó összegszerű és időbeli ütemezést a felhívásban és a támogatási szerződésben is rögzíteni kell.

A pályázatok benyújtását és elbírálását érintő fontosabb változások

 • A felhívás módosítása esetén, ha az a támogatási kérelem benyújtásának első napját megelőző nyolc napon belül történik, a támogatási kérelem a módosított felhívásban meghatározott napon, de legkorábban a módosított felhívás közzétételét követő nyolcadik napon nyújtható be.
 • Ha a felhívás módosítása a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban történik, a módosított felhívás közzétételét követő legalább nyolc napig biztosítani kell a támogatási kérelem benyújtásának lehetőségét.
 • A vállalkozások az önerő rendelkezésre állásáról igazoló dokumentum benyújtása nélkül nyilatkozhatnak, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogják az önerő rendelkezésre állását.
 • Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén a támogatást igénylőnek a mindkét támogatási formára vonatkozó támogatási kérelmet a monitoring és információs rendszeren keresztül kell elkészítenie és benyújtania. Csak akkor köthető szerződés a támogatást igénylővel, ha mindkét támogatási forma vonatkozásában támogatást megítélő támogatási döntéssel Ha pénzügyi közvetítő a végső kedvezményezettel kötött szerződést a fenntartási időszak időtartama alatt felmondja, az a támogatási szerződéstől történő elállást is eredményezi.
 • A vállalkozások korábbi pályázatainál a pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalanságokat mint pontszámot csökkentő tényezőt veszik figyelembe új pályázat elbírálásakor.

A pályázatok megvalósítását érintő fontosabb változások

 • A támogatási szerződésben rögzítésre kerülnek a korábban megítélt és az igényelt de minimis támogatások összegei.
 • A nem közbeszerzésköteles beszerzés esetén a felhívás erre vonatkozó rendelkezése alapján a beszerzési igényt az ajánlattételi határidőt megelőző öt nappal a kedvezményezett és a támogatást igénylő köteles a hivatalos pályázati honlapon az ott meghatározott követelmények szerint közzétenni.
 • Támogatás folyósítására a kedvezményezett fizetési számlájára, vagy közvetlenül a szállító, az engedményes vagy a zálogjogosult fizetési számlájára történő utalással kerülhet sor.
 • Záró kifizetési igénylés esetén többszöri hiánypótlásra és tisztázó kérdésre van lehetőség.