Hamarosan megjelenik az állattartó telepek megújításának támogatása című felhívás

Hamarosan megjelenik a VP2-4.1.1.9-21 kódszámú Állattartó telepek megújításának támogatása című pályázati felhívás, melynek keretében mezőgazdasági termelők tudnak támogatási kérelmet benyújtani állattartó telpeiknek a technológiai fejlesztésre és állattenyésztéshez kapcsolódó eszközkök beszerzésére.

A Felhívás célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A Felhívás alapvető célja a kisebb méretű állattartó telepek fejlesztéseinek támogatása.

A Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a baromfitartó és sertéstartó telepek tekintetében maximum 100 millió Ft, a szarvasmarhatartó telepek tekintetében maximum 50 millió Ft, a juh és kecsketartó telepek tekintetében 20 millió Ft, az egyéb állattartó telepek tekintetében pedig maximum 20 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2021. május 12. napjától 2021. július 6. napja között szakaszokban lesz lehetőség.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

b. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 14. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

2. A Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon.
Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.

A pályázat keretében baromfitartó telepek, sertéstartó telepek, szarvasmarhatartó telepek, juh- és kecsketartó telepek, valamint egyéb (ló, szamár, öszvér, nyúl, méh, galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, csincsilla) állattaró telepek fejlesztése támogatható: 

A. A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításának, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása:

  • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása
  • Építéssel nem járó, az állat tartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

B. Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása:

  • Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely,  A. pontban szereplő önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

  1. A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés a Felhívás 5.7 pontjában meghatározott korlátozás figyelembevételével, amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását;
  2. Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása;
  3. Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése ;
  4. A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: hígtrágya injektáló);
  5. Maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése.

Forrás: palyazat.gov.hu