Hirdetmény részvények érvénytelenítéséről

Az MBH Consulting Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-10-140834; a továbbiakban Társaság) az alábbi hirdetményt teszi közzé:

A Társaság Közgyűlése 2023. év 06. hónap 30. napján a 3/2023.(06. 30.) számú közgyűlési határozatával meghozta az – alábbiakban definiált – Beolvadásról véglegesen döntő legfőbb szervi határozatot, amellyel a Társaság Közgyűlése akként döntött, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („Átv.”) alapján a Consulting Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-09-372320), mint beolvadó társaság beolvadás útján egyesül a Társasággal, mint jogutód/ átvevő társasággal. Az egyesülés módja beolvadás („Beolvadás”).

A Beolvadás kapcsán szükséges a jogelőd/átvevő társaság nyomdai úton előállított részvényeinek érvénytelenítése.

Felhívás a nyomdai úton előállított részvények benyújtására:

A Társaság ezúton felhívja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a jogelőd/átvevő társaság nyomdai úton előállított részvényeit az alábbiakban meghatározott időtartamon belül nyújtsák be az alábbi helyen és megjelölt időszakban.

A részvények benyújtásának helye: a Társaság székhelye (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 3. em.)

A részvények benyújtásának időpontja: 2024. év 03. hónap 20. napja

A benyújtásra munkanapokon 9:00 órától 17:00 óráig van lehetőség.

A Nyomdai úton elállított részvények érvénytelenítése:

A sérült, megrongálódott részvény elfogadása abban az esetben lehetséges, ha a részvény, mint adott sorszámú részvény egyértelműen azonosítható. A központi értéktárnál letétként elhelyezett részvények benyújtottnak tekintendők akkor, ha a részvény tulajdonosa értékpapírszámlával rendelkezik. Ha a Részvényes a nyomdai úton előállított részvényeket a felhívásban megjelölt határidőn belül a Társaság Igazgatóságának nem adja át, az Igazgatóság a részvényeket érvénytelenné nyilvánítja, majd ezt követően intézkedik a részvények megsemmisítése iránt. Az értékpapír fizikai megsemmisítésére a benne foglalt jogok és kötelezettségek megszűnését követő hat hónap elteltével kerülhet sor.