KEHOP-5.3.2-17 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Jelen felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával –ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, így támogatni a meglévő fosszilis energiahordozó bázisú hőellátó-, hűtési rendszerek megújuló energiaforrásra való teljes vagy részleges átállítását, új megújuló alapú hőellátó-, hűtési rendszerek kialakítását. A támogatott fejlesztések hozzájárulnak a megújuló energiaforrás felhasználás növeléséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 04. hó 17. naptól 2019. év 04. hó 17. napig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
– 1. szakasz: 2017. év 05. hó 15. nap
– 2. szakasz: 2017. év 06. hó 16. nap
– 3. szakasz: 2017. év 09. hó 15. nap
– 4. szakasz: 2019. év 04. hó 17. nap

Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
 
a) Vállalkozás (1)
1 Jogi személyiségű vállalkozás
11 Gazdasági társaság
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
 
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (5)
5 Jogi személyiségű nonprofit szervezet
57 Nonprofit gazdasági társaság
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
575 Nonprofit közkereseti társaság
576 Nonprofit betéti társaság
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
minimum 20.000.000 Ft, maximum 2.500.000.000 Ft.
 
Előleg igénylése:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
a) 50 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,
b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv
A rendelkezésre álló forrás:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,490 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 6-100 db.
Önállóan támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
• Megvalósítás
o Szakmai célt szolgáló tevékenységek
1. Megújuló energiaforrásokat hasznosító távfűtő/távhűtési és távhőtermelői rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása, meglévő megújuló energiát alkalmazó létesítmények kapacitásának növelés
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:
• Projekt-előkészítés
• Megvalósítás
o Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, ingatlan vásárlást, terület előkészítést, tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét, stb. is)
NEM támogatható tevékenységek:
a) Távhőrendszerről való leválás, kivételt képez a gőzközegű távhő.
b) A távhő- és hőellátó rendszerek szekunder (fogyasztói tulajdonban lévő) oldali fejlesztései.
c) A 1080/2006/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott lakásberuházási tevékenységek.
d) A kapcsolt hő- és villamos energia együttes előállítását biztosító projektek.
e) A közvetlenül épület(ek) fűtési/hűtési és használati melegvíz energiaigényének megújuló energiaforrással történő kielégítésére vonatkozó támogatási igény.
f) Saját (nem értékesítési célú) energiaigény kielégítésére vonatkozó fejlesztések, kivéve távhőszolgáltató által benyújtott támogatási igényt.
g) Termelési- illetve technológiai hőigény ellátására vonatkozó fejlesztés, kivétel a távhőellátó rendszerekkel kapcsolatos fejlesztések.
h) A biomassza felhasználásra irányuló projekttípusoknál:
a. Köztes energiahordozó (pl. növényi olaj és etanol) biomasszából történő előállítása és közlekedés célú felhasználása.
b. Önmagában, kapcsolódó hasznosító folyamat nélkül, a növényi és állati melléktermékek, élelmiszeripari szerves melléktermékek sterilizálására, biogáz hasznosításra előkészítő berendezések.
c. 40 MWth kapacitásnál nagyobb hőtermelő erőműegység kiépítése.
d. Szennyvíziszap távhő termelési célra történő elégetése.
e. A települési szilárd hulladék távhő termelési célra történő elégetése a biomasszának minősülő hulladék kivételével)
i) A geotermális energiahasznosításra irányuló projekttípusok esetében önmagában a meglévő szállítórendszer, illetve a felhasználói oldali hatékonyságnövelése.
j) Hőszivattyú/hőszivattyús rendszerek telepítésre irányuló projektek.
k) Napkollektoros rendszerek telepítésére irányuló projektek.
l) Napelemes rendszerek telepítésére irányuló projektek.
m) Meglévő távhővezeték energiahatékonysági korszerűsítési beruházása.
n) Kizárt ágazatok közé tartozó fejlesztési tevékenység.
o) Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása
Műszaki és szakmai elvárások:
A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:
a) Jelen felhívásra egy támogatást igénylő több támogatási kérelmet is benyújthatazzal, hogy a műszaki és pénzügyi szempontból összefüggő tartalmú beruházások egy projektnek tekintendők. Az Irányító Hatóság nem támogatja az összetartozó energetikai rendszerek több támogatási igényre való szétbontását: egy megvalósítási helyszín esetében, több technológia együttes alkalmazása is egy projektnek számít.
b) Csak olyan projektek támogathatóak, amelyek abszolút értékben csökkentik hazánk ÜHG (üvegházhatású gázok) kibocsátását.
c) Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely nem járul hozzá a hazai megújuló energiaforrás hasznosítás abszolút értékben történő növeléséhez, figyelembe véve az Európai Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelve szerinti elvárásokat.
d) Támogatás olyan beruházások finanszírozásához nyújtható, amelyek megvalósításának eredményeként egyértelműen (méréssel) igazolható megújuló energia felhasználás növekedés, és ezáltal számszerűsíthető környezetvédelmi eredmények adódnak. (6.1.12. pont szerinti nyilatkozat)
e) Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely esetében a támogatást igénylő nem tesz eleget a projektre vonatkozó horizontális szempontoknak.
f) E támogatási felhívás alapján elnyert támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható egyéb, az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett állami támogatással, amennyiben a halmozódás következtében a támogatási intenzitás meghaladná a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 74.§-ban meghatározott mértéket. (6.1.12. pont szerinti nyilatkozat)
g) Támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy elnyert támogatás esetén a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségei nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás – a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelt – összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése bármelyik biztosíték érvényesítésével történik. (6.1.12. pont szerinti nyilatkozat)
h) Támogatás csak azokhoz a beruházásokhoz nyújtható, amelyek a mindenkori energiapolitikai és környezetpolitikai célkitűzésekkel összhangban vannak, műszakilag megvalósíthatók, energetikai hatékonyságuk megfelelő, a korszerűség követelményeit kielégítik, megfelelnek az érvényben lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak. (6.1.12. pont szerinti nyilatkozat)
i) A beruházásnak műszakilag megvalósíthatónak és fenntarthatónak kell lennie, meg kell felelnie az érvényben lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak, a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak. (6.1.12. pont szerinti nyilatkozat)
j) Biomasszából nyert hőenergia termelés esetén4:
– a támogatást igénylőnek rendelkeznie kell a biomassza tüzelőanyag-/alapanyag-ellátásra vonatkozó legalább feltételes5 szerződésekkel,
– az erdőről szóló külön törvény rendelkezéseinek megfelelően igazolni kell – az Európai Közösség területén keletkezett, erdőgazdálkodásból származó biomassza esetén az erdészeti hatóság, harmadik országban keletkezett erdőgazdálkodásból származó biomassza esetén a Forest Stewardship Council (FSC) tanúsítványával (Forest Management Certificate) – hogy a biomassza fenntartható erdőgazdálkodásból származik, és nem tartozik a VET 10. § (2) pontja alá,
– a támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell, hogy a tüzelőanyagként felhasznált biomassza emberi élelmezés céljára nem alkalmas.
k) Termelői hőtávvezeték építési tevékenység csak olyan beruházás esetében támogatható, amely a helyi igényekhez kapcsolódó megújuló bázisú hőtermelő berendezés telepítéséhez kapcsolódik. Kizárólag olyan termelői hőtávvezeték építés támogatható, amely a projekt megvalósítását követően megfelel a MSZ EN 253:2003/A1:2006 sz. szabványban (és módosításában) szereplő hőátbocsátási értékeknek. (6.1.12. pont szerinti nyilatkozat)
l) A támogatást igénylőnek Magyarországon bejegyzett és Magyarországon működő szervezetnek kell lennie.
m) A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell távhőszolgáltatói működési engedéllyelvagy annak megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumokkal (a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában). Amennyiben a távhőszolgáltató gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő távhőtermelői engedélyes nyújt be önállóan, vagy konzorciumi tagként támogatási igénylést, a távhőszolgáltatói engedéllyel rendelkező tulajdonos gazdasági társaság távhőszolgáltatói engedélyének benyújtása szükséges. A megtermelt hőenergia ebben az esetben is csak a tulajdonos távhőszolgáltató gazdasági társaság által kerülhet felhasználásra.
n) A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell engedélyköteles projektek esetében a projekt megvalósításának elindításához szükséges összes legalább elvi szintű hatósági engedéllyel, nem engedélyköteles projektek esetében szakági tervező(k) által aláírt műszaki leírással (a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában).
o) A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell távhőtermelői működési engedéllyel(legkésőbb a záró kifizetési kérelem benyújtásáig)
p) Legkésőbb az első kifizetési kérelemhez a kedvezményezett köteles benyújtani projekt megvalósításának elindításához szükséges összes jogerős hatósági engedélyt, vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumokat.
q) NEM engedélyköteles tevékenységet tartalmazó projekt esetén a támogatást igénylő képviseletére jogosult személy nyilatkozatának benyújtása szükséges arról, hogy a projekt nem engedély köteles.
r) Nem részesülhet(nek) támogatásban olyan vállalkozás(ok) és/vagy partnerként bevonni kívánt vállalkozás(ok), melyek nem rendelkeznek a tevékenységük folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel és tevékenységük nem felel meg a hatályos környezetvédelmi előírásoknak.
s) A fejlesztésnek a végső kedvezményezett által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia.
t) A megújuló alapú hőenergia termelő rendszerre vonatkozó projektnek a Felhívás 5.5 és 5.6 fejezete szerinti, a támogatás szempontjából elszámolható nettó költsége nem haladhatja meg a beépített névleges teljesítményre vetítetten:
– szilárd biomassza alapú rendszer esetében: a nettó 107.000 Ft/kW fajlagos költséget.
– geotermikus energia hasznosítás esetében: a nettó 280.000 Ft/kW fajlagos költséget.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
A projekt területi korlátozása:
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország teljes területe.

 Forrás: Széchenyi 2020 – ide kattintva érheti el a teljes Pályázati Felhívást