Ügyfél hozzájáruló nyilatkozat – közvetítő tevékenységgel összefüggő adattovábbításhoz

Jelen nyilatkozat megtételével – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján – önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon megadott személyes adataim a MBH Consulting Zrt., mint függő ügynök (a továbbiakban: Közvetítő) által az MBH Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca38., cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-040952; a továbbiakban: Bank) részére átadásra kerüljenek. Jelen nyilatkozat megtételével tudomásul veszem a Bank tájékoztatójában foglaltakat és egyúttal hozzájárulok az általam megadott személyes adatok banki tájékoztatóban rögzítettek szerinti kezeléséhez. Ennek megfelelően hozzájárulok ahhoz (is), hogy a Bank eltérő rendelkezésemig (a hozzájárulás visszavonásáig) – a részére átadott adataimat nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, tanácsadási célból (érintett pénzügyi igényeinek felmérése, banki termékek ajánlása, azokról való tájékoztatás nyújtása, keresztértékesítési lehetőségek feltérképezése). Felhatalmazom a Bankot, hogy a rám vonatkozó – fent meghatározott – adatokat, melyek a Bank szolgáltatásainak igénybe vételéhez szükségesek, a Bankkal szerződéses viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló – pénzügyi szolgáltatás közvetítését végző – közvetítői  részére az előzőekben rögzített, számomra nyújtandó tanácsadás céljából kiszolgáltassa.

Tudomásul veszem, hogy – az önkéntes adatszolgáltatásra tekintettel – bármikor, indokolás nélkül kérhetem adataim tanácsadási célból (érintett pénzügyi igényeinek felmérése, banki termékek ajánlása, keresztértékesítési lehetőségek feltérképezése) történő kezelésének megszüntetését. Az adatkezelés megszüntetésre vonatkozó kérelmet az alábbi módokon lehet a Bankhoz eljuttatni:

• Postai úton: MBH Bank Nyrt, 1056 Budapest, Váci utca 38.

• Tel: 06 80 333 660, E-mail: ugyfelszolgalat@MBH.hu

Kijelentem a Bank. felé, hogy tudomással bírok és nyilatkozom arról, illetve hozzájárulok ahhoz, hogy:

• a Közvetítő az MBH Bank Nyrt. értékesítési közvetítője, aki ezen tevékenységéért a Banktól díjazásban részesül, e címen (pénzügyi szolgáltatás közvetítése) további megbízási szerződést velem már nem jogosult kötni, illetve e jogcímen díjazásra tőlem nem jogosult;

• a Közvetítő és köztem a közvetítésen túl esetleg létrejött egyéb, nem pénzügyi szolgáltatás tárgyú megbízási szerződést a Bank teljeskörűen megismerje;

• a Közvetítő teljesítési segédje útján  „Ajánlás a pénzügyi szervezetek ügyfeleikkel és partnereikkel szembeni magatartásáról” című dokumentumban, ún. Ajánlásban foglalt tájékoztatási és dokumentum átadási kötelezettségének eleget tett.

• a közvetítésben érintett ügylet kapcsán másik közvetítő, illetve közvetítői alvállalkozó részére nem írtam alá – jelen nyilatkozattal azonos tartalmú – közvetítő lapot illetve ilyen tartalmú nyilatkozatot nem tettem. Továbbá amennyiben van korábban általam aláírt másik közvetítő lap (vagy azzal azonos tartalommal általam megtett nyilatkozat), úgy az előző pontban hivatkozott tájékoztatásban foglaltak alapján tudomásul veszem, és a jelen nyilatkozat megtételével az általam korábban aláírt közvetítő lapot (vagy azzal azonos tartalommal általam megtett nyilatkozatot) érvénytelennek tekintem.