Tájékoztatás nyertes VP turisztikai pályázatok megvalósításának és működtetésének módjáról

Az őstermelőként nyertes pályázókat érintheti egy ellentmondásos probléma: nyertes projektjét milyen státuszban valósítsa meg és üzemeltesse? Őstermelőként nem teheti, hiszen az elnyert támogatás nem mezőgazdasági tevékenységet támogat, őstermelőként pedig csak 100% mezőgazdasági tevékenység folytatható. Ezzel kapcsolatban a Magyar Államkincstár állásfoglalása ad útmutatót a VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című pályázat vonatkozásában.

A Magyar Államkincstár legfrissebb állásfoglalása szerint társas vállalkozási formában nem, kizárólag egyéni vállalkozóként valósíthatja meg és üzemeltetheti a beruházást. Amennyiben a páylázó mégis társas vállalkozással szeretné működtetni új tevékenységét, úgy lehetőség van ún. kötelezettség átadásra is, ekkor viszont az átvevő társaságot úgy nézik meg, mintha pályázott volna, tehát minden pályázati feltételt és értékelési szempontot rá vetítetnek, így többek között az 50%-os mezőgazdasági árbevétel követelményt is, a beadást megelőző időszakban.

Az alábbiakban idézzük a Magyar Államkincstár állásfoglalását:

„A támogatást igénylő egyéni vállalkozóként minden további nélkül folytathatja a támogatott tevékenységet. Ebben az esetben elegendő az ügyfél-nyilvántartási adatokban bekövetkezett változást jelezni a Magyar Államkincstár felé.
A támogatott tevékenység őstermelő által létrehozott új társas vállalkozás keretében történő végzésére a hatályos pályázati felhívás jelenleg nem ad lehetőséget. A projekttel kapcsolatos kötelezettségek más vállalkozás részére történő átadására az alábbiak figyelembe vételével van lehetőség.
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 57/I. §-a az alábbi előírást tartalmazza a kötelezettség átadására vonatkozóan:
„(1) A kedvezményezett által a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésének időtartama alatt a mezőgazdasági üzem egészének vagy a kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása csak a kötelezettségek átvállalásával lehetséges. Az átvállalással az átadó mentesül a kötelezettségek alól. Az átvállaló – a felhívás eltérő rendelkezése hiányában – csak egy személy lehet.
(2) A kötelezettség átvállalásához az irányító hatóság előzetes jóváhagyása szükséges.”
Továbbá a Korm. rendelet 89. §. (2) bekezdése előírja:
„A projekt megvalósítását a kedvezményezett másra átruházhatja, ha az új kedvezményezett a felhívásban vagy a pénzügyi eszköz termékleírásában foglalt feltételeknek – így különösen a jogosultsági szempontoknak – megfelel és ahhoz az irányító hatóság előzetesen hozzájárul. A projekt átruházása során a projekt céljai nem módosulhatnak.”
A fentiek alapján tehát kötelezettség átadás feltétele, hogy a kötelezettség átvevő megfeleljen az érintett pályázati felhívásban, ÁÚF-ben, ÁSZF-ben és egyéb jogszabályokban foglalt jogosultsági és támogathatósági feltételeknek, előírásoknak.
A VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című felhívás 4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI fejezete alapján:

„4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
– székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év július elsejétől a 3., 4.11 vagy 10. számú mellékletben felsorolt településen van;
– a projekt megvalósítási helye a felhívás 3., 4. vagy 10. számú mellékletben szereplő településen található;
– igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;
– rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval.”
A felhívás mellékletét képező fogalomjegyzék az alábbiak szerint nevesíti a mikrovállalkozást:

„a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozás. Jelen felhívás esetében az Őstermelők mikrovállalkozásnak minősülnek.”

A fentiek alapján csak olyan működő mikrovállalkozás veheti át a projekt megvalósítását és működtetését, mely a kötelezettség átadásra irányuló kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Tájékoztatom, hogy a kötelezettség átadása az elektronikus benyújtó felület Elektronikus kérelemkezelés/Vidékfejlesztési Program (2014-2020) Támogatási Kérelem/ Változás bejelentésmenüpontban kezdeményezhető.

Magyar Államkincstár”

Mindezek alapján javasoljuk a nyertes pályázóknak, hogy fontolják meg a megvalósítás és üzemeltetés működési formáját.

 

 

Forrás: palyazatihirek.hu