Változásbejelentés a Vidékfejlesztési Program pályázatainak megvalósítása során

A projektek megvalósítása során – a mérföldkövek kedvezményezetti érdekkörön kívül álló okok miatti teljesíthetetlensége esetén történő változás bejelentésen túlmenően – a támogatói okirat kézhezvételét követően a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles a támogatott projektjével kapcsolatos változásokat bejelenteni. Azonban nem mindent kell önálló változásként bejelenteni. Az esetek bizonyos típusait elég a Kifizetési kérelmekben jelezni.I. Önálló változás bejelentés

A kifizetési igénylés benyújtásától független, önálló változás bejelentést igényelnek az alábbi
változások:
– építési projektek és építéssel járó technológiák megvalósítási helyének változása; a tárolási helyként értelmezhető megvalósítási hely változása az önálló, építéssel nem járó eszköz- és gép beszerzése esetén; és a megvalósítási hely változása nem beruházási projektek esetében,
– életvitelszerű tartózkodási hely, illetve székhely címének változása a VP2-6.3.1-16 kódszámú Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése intézkedés esetében,
– a projekt műszaki, szakmai tartalmának módosítása a jelen közlemény II. fejezetében foglaltak kivételével,
– a pályázati felhívásban projekt szinten meghatározott indikátorok tervezett értékének változása,
– a rendezvények, képzések időpontjának és helyszínének változása.
Építési projektek és építéssel járó technológiák megvalósítási helyének módosítása legkésőbb az építéssel érintett költségeket tartalmazó első kifizetési igénylést megelőzően lehetséges.
A rendezvényekkel, képzésekkel kapcsolatos bejelentést a vonatkozó pályázati felhívás előírásának megfelelően legkésőbb az esemény megtartása előtt 30 nappal meg kell tenni.
Nem szükséges bejelenteni a projekt költségvetésének azon változásait, amelyek a projekt megvalósítása során bekövetkezett árváltozásból (árfolyam-változás, árajánlathoz képest eltérő tényleges ár, stb.) adódnak.

II. NEM önálló változás bejelentés
Elegendő kizárólag a kifizetési igénylésben feltüntetni az alábbi változásokat, amennyiben a felhívásban megfogalmazott cél, a kötelezően előírt illetve vállalt műszaki-szakmai tartalom továbbra is azonos vagy magasabb szinten megvalósul:
1. a módosított ÉNGY-s tétel(ek),
2. a módosított, árajánlattal (árajánlatokkal) alátámasztott építési árajánlatos tétel(ek),
3. a módosított árajánlatos tétel, amennyiben az árajánlattal (árajánlatokkal) alátámasztott új árajánlatos tétel ugyanazt a célt szolgálja, mint az eredetileg jóváhagyott, és műszakilag is ugyanolyan vagy jobb,
4. az eredetileg jóváhagyott szállító, kivitelező változása ugyancsak árajánlattal (árajánlatokkal) alátámasztva.
Minden NEM önálló változás bejelentés keretében jelzett eltérést is indokolni, illetve megfelelő dokumentumok (pl. nyilatkozat árajánlatos tételekről a műszaki ellenőr ellenjegyzésével, árajánlatos tételek indoklása, stb.) csatolásával alátámasztani szükséges.

III. Bejelentési kötelezettség elmulasztása
Az önálló változás bejelentés esetleges elmulasztása esetén, amennyiben a módosítás a kifizetést befolyásoló alapadatokra vonatkozik, vagy azt egyszeri elszámoló kezdeményezi, a változásnak a kifizetési igénylés során történő bejelentése vagy az eljáró szervezet általi észlelése alapján történő elbírálása felfüggeszti a támogatás kifizetésére rendelkezésre álló határidőt, mivel a módosítással érintett kifizetési igénylés elbírálása, valamint a támogatás folyósítása a változásra vonatkozó döntés birtokában történhet meg.
Amennyiben a változással érintett tételre a kedvezményezett kifizetési igénylés keretében támogatás kifizetését kezdeményezte, és az adott változás nem hagyható jóvá, továbbá ennek következtében az ugyanazon kifizetési igénylés keretében igényelt támogatás több mint 10%- kal meghaladja a jóváhagyott elszámoló bizonylatok alapján folyósítható támogatás összegét, a Magyar Államkincstár mint kifizető ügynökség alkalmazni köteles az előírt igazgatási szankciót és a különbözetnek megfelelő összeggel csökkenti a folyósítható támogatás összegét.
Amennyiben a változás bejelentés, illetve a változás bejelentést nem igénylő eltérések jelzése a kifizetési igénylés benyújtásakor sem történik meg, akkor a mulasztás észlelése esetén a bejelentés elmulasztása szabálytalanságkezelési eljárást vonhat maga után.

A tájékoztató az alábbi linken érhető el!