VEKOP-8.5.3-17 Munkahelyi képzések támogatása Budapesten és Pest megyében

VEKOP-8.5.3-17
Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalatok munkavállalói számára Budapesten és Pest megyében

 

Megjelent a „VEKOP-8.5.3-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalatok munkavállalói számára Budapesten és Pest megyében” című felhívás.

A felhívás célja:
A munkavállalói csoportok nem egyforma arányban vesznek részt a munkahelyi képzésekben. Megfigyelhető egy erős szelektivitás a munkavállalók között életkoruk, iskolai végzettségük és a munkahelyi hierarchiában elfoglalt helyük szerint. A munkaadók inkább a jól képzett, közép- vagy magasabb szinten dolgozó, fiatalabb alkalmazottaik képzését preferálják. A munkahelyi tanuláshoz való hozzáférésben így hátrányba kerülnek azok, akiknek leginkább szükségük lenne a képzésre: az idősebb munkavállalók, a középfokú végzettségnél alacsonyabb végzettségűek, illetve az alacsony beosztásban dolgozó alkalmazottak. A pályázat kiemelt célja ezért annak elősegítése is, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.

Támogatást igénylők köre:
a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek
aa) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnakminősülnek és
ab) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és
ac) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
ad) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

b) Jogi forma szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
117 Betéti társaság
121 Szociális szövetkezet
122 Takarék- és hitelszövetkezet
123 Iskolaszövetkezet
124 Agrárgazdasági szövetkezet
126 Biztosító szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
141 Európai részvénytársaság (SE)
142 Európai szövetkezet (SCE)
143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)
575 Nonprofit közkereseti társaság
576 Nonprofit betéti társaság


A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év július hó 3. naptól 2017. év október hó 31. napig van lehetőség.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 000 000 Ft maximum 50.000.000 Ft; az alábbiak figyelembevételével:

A) Csekély összegű támogatás esetében: 100%-os támogatás

B) Képzési támogatás: 50%-os támogatás

C) A támogatás intenzitása legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig az alábbi esetekben növelhető:
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal.

 


A rendelkezésre álló forrás:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program forrásaiból 1 840 000 000 forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 36-613 db.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Képzések megvalósítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként:
A Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:
aa) OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;
ab) Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;
ac) Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
ad) Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
ae) az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);

b) Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés

ba) A képzéshez kapcsolódóan a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően előzetes tudásmérés, valamint képzést követő elégedettségmérés;

c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
ca) Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.


Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Projekt előkészítési tevékenységek
aa) Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

b) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek
ba) képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;
bb) belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása (a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett).

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
ca) Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,
cb) A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása

Műszaki és szakmai elvárások:
Képzési tervvel kapcsolatos elvárások
A képzési tervvel kapcsolatos elvárásoknak való megfelelést a támogatási kérelem adatlapon szükséges bemutatni.1. a rendelkezésre álló humán-erőforrás képzettségi szintjének, felkészültségének bemutatása, kitérve a digitális kompetenciák szintjének, illetve a munkakörökhöz kapcsolódó általános és speciális informatikai szaktudás szintjének felmérésére;2. az Ipar 4.0 megoldások alkalmazásához és az Irinyi Tervhez való kapcsolódás bemutatása (Felhívás 1. sz. szakmai melléklete alapján);3. IKT-használathoz, vállalati digitalizációt támogató, nem szállítói képzések bemutatása;4. digitális kompetenciafejlesztést támogató képzési programok esetében az informatikai referencia keretrendszer alapján készült IKER 1. és IKER 2. szintű képzési programok alkalmazásáról nyilatkozat;5. középvállalkozások esetében minimálisan a 3.4.1.1 pontban meghatározott mértékben hátrányos helyzetű munkavállaló elérésének, képzésbe vonásának, képzésben tartásának ismertetése;6. a tervezett képzések céljának, célcsoportjainak bemutatása, a képzések várható hatásának ismertetése a vállalkozás versenyképességére, a képzés tartalmának, időbeni ütemezésének és formáinak kapcsolódása a munkavállalói igényekhez;7. a tervezett képzések között a szakmai kompetenciák fejlesztését segítő képzés(e)k (OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzés, egyéb szakmai képzés, Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés) bemutatása;8. a tervezett képzésekhez kapcsolódó előzetes tudásmérés folyamatának, módszertanának bemutatása, annak ismertetése, hogy az elégedettségmérés eredményeit miként használják fel a képzési hatékonyság javításához;9. tervezett képzések időbeni ütemezésének, a képzésekhez szükséges emberi, pénzügyi erőforrásoknak, tárgyi feltételeknek, szervezeti és adminisztratív keretek biztosításának ismertetése, tervezett helyszín;10. a képzés során tanúsítványt, bizonyítvány szerzett munkavállalók szakmai előmenetelét vagy egyéb módon való jutalmazását segítő megoldások bemutatása, amennyiben a támogatást igénylőnek van ilyen irányú vállalása;

11. képzési terv eredményességének mérésére kidolgozott eljárás, módszertan bemutatása;

 


 

Képzésekkel kapcsolatos elvárások
1. A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzésnek kell lennie.

2. A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 7%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot7 szükséges alapul venni.)

3. A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés. A támogatást igénylőnek a képzések 80%-át külső képzésként szükséges megvalósítania.

4. A támogatási kérelmek elbírálásakor előnyt élveznek azon támogatási kérelmek, amelyben a megjelölt k a képzések:
– az Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek (Felhívás 1. sz. szakmai melléklete alapján) valamelyikébe besorolható vállalati tevékenységi kör(ök) területén jelentkező feladatok ellátásához és vagy magasabb szintű megvalósításához szükségesek és/vagy
– a munkavállalók IPAR 4.0 megoldások8 alkalmazására való felkészítését segítik, illetve továbbképzésüket támogatják ezen a területen és/vagy
– Fktv. 2. § 5. pontja szerinti hatékony munkavégzést, a hatékony kommunikációt, termelésszervezői ismeretek bővítését, valamint vezetői készségek fejlesztését célzó egyéb képzések és/vagy
– munkavállalók általános és szakmai IKT ismereteinek bővítését célozzák, beleértve azokat a (nem szállítói) képzéseket, amelyek hozzájárulnak a folyamat és teljesítménymenedzsment javításához, munkavégzés támogatásához, ügyfelek eléréséhez, üzleti modell fejlesztéséhez digitalizációs megoldásokkal, elektronikus ügyintézéshez, adatelemzési képességek javításához.

5. Képzés formája lehet egyéni felkészítés, csoportos képzés és távoktatás. Távoktatás esetében a képzéseket az alábbiakra figyelemmel kell megszervezni:
– A távoktatás megvalósulhat az Fktv. 2. § 27. pontja szerinti “tisztán” távoktatásként. Ennek keretében a résztvevő a képzési idő több, mint felében – nyelvi képzés esetén legfeljebb a képzési idő harminc százalékában – egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig konzultációkon vesz részt.
– A távoktatás vegyes képzési módszerrel történő megvalósítása is támogatható, amelynek keretében a résztvevő a képzési idő több, mint felében – nyelvi képzés esetén legfeljebb a képzési idő harminc százalékában – egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében – nyelvi képzés esetén a képzési idő legalább hetven százalékában – pedig hagyományos tanórákon (ún. kontaktórákon) vesz részt.
– Az Fktv 2. § 21. és 27. pontjai alapján a konstrukció keretében támogatható távoktatást segítő konzultáció a képzésben részt vevő és az oktató közötti megbeszélés, amelynek célja az elsajátítandó ismeret átadása, megerősítése, az önállóan szerzett ismeretek pontosítása, elmélyítése. A konstrukció keretében távoktatást segítő konzultációként olyan konzultációs alkalom számolható el, amely személyes megbeszélés keretében, illetve elektronikus kapcsolattartás
– Az Fktv 2. § 20a. pontja alapján jelen konstrukció keretében támogatható kontaktóra alatt a képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő tanórát értjük.
– A távoktatás esetén képzési napként kell figyelembe venni azokat a napokat, amikor a távoktatásban tanuló munkavállaló kontaktórán vagy konzultáción vesz részt.
– A távoktatás esetében csak személyes jelenléttel járó kontaktóra, illetve konzultáció idejére lehetséges a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása soron költséget elszámolni.

6. A képzések megvalósíthatók az Fktv. 2. § 2. pontja szerinti belső képzésként, valamint vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként;

7. A belső képzés megvalósítása esetén elvárás:
– A belső képzésként egyéb szakmai képzést, egyéb képzést, egyéb nyelvi képzést, illetve kombinált nyelvi képzést lehet megvalósítani.
– A belső képzést az Fktv. 1. § (6) bekezdés szerinti felnőttképzési program alapján kell megvalósítani.
– A képzésben részt vevő munkavállalóval írásban, az Fktv.13. § (1) – (2) bekezdésében, a 13. § (3) bekezdés b), c), e)–g), és j) pontjaiban foglaltak alapján felnőttképzési szerződést kell kötni,
– valamint mindazokat az adminisztratív kötelezettségeket is teljesíteni kell, amelyeket az Fktv. 16. § a) és f) pontja a belső képzések vonatkozásában előír.

8. A külső képzés megvalósítása esetén elvárás:
– A Felhívás 3.1.2.1.aa) pontban meghatározott OKJ képzést és a 3.1.2.1. ae) pontban meghatározott az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés csak külső képzésként valósítható meg.
– Külső képzésként kizárólag a képzésre engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe.
– A Felhívás 3.1.2.1.ae) pontban meghatározott az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések esetén az ágazati jogszabály szerint erre feljogosított intézmény által nyújtott az ágazati jogszabályi előírások szerinti képzés vehető csak igénybe.
– Amennyiben az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések esetén az ágazati jogszabályok nem tartalmaznak előírást az előzetes tudásmérésére, valamint a képzést követő elégedettségmérésre, akkor ezeket a tevékenységeket a felhívásban meghatározott előírások szerint a képzés megvalósítására feljogosított intézménynek kell megvalósítania.
– Az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is teljesíteni kell az Fktv. által előirt adatszolgáltatási kötelezettséget.

9. A belső képzés, valamint az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is vezetni kell a képzés megvalósításával kapcsolatos, 393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés szerinti haladási naplót.

10. A képzés minimum időtartama 20 óra a képzésnek a képzési program szerinti óraszáma számolható el a Felhívás keretében.

11. Képzés elvégzésének igazolása a bizonyítványokat, tanúsítványokat kiállításával és az arra jogosult képzésben résztvevők számára való átadás dokumentálásával történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzéseken történő részvételt (képzésenként, képzési csoportonként, képzési naponként) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletének 3.4.1.3. pontja alapján elektronikus adathordozón is szükséges igazolni.

 


Kötelező vállalások:
1) Képzésbe bevont munkavállalók száma
minimum 3 fő
2) A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók száma
a képzésben résztvevők min. 5%, de legalább 2 fő
3) A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők száma
a képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők min. 80%-a
4) A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők aránya
– a képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők min. 80%-a,
– amennyiben a képzésbe vont munkavállalók között a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, min. 60%

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
A projekt területi korlátozása:
Felhívásra csak a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a Közép-magyarországi régióban kell lennie.Forrás: Széchenyi 2020 – ide kattintva olvashatja el a Pályázati Felhívást
ECOPROFIN