VP1-1.2.1-23 Bemutató üzemek támogatása pályázat

Pályázat az agrárgazdaság szereplőinek nyújtott bemutató üzemi programok megszervezésére és lebonyolítására, továbbá az ehhez kapcsolódó marketing tevékenység (beleértve a promóciós anyagok beszerzése/elkészítése), kiadványok készítésére. A pályázatban támogatott tevékenységek, a mezőgazdasági-, erdészeti- és élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó eszközök, gépek, berendezések, építéssel nem járó technológiák beszerzése, évelő növényekből létrehozott ültetvény korszerűsítése, telepítése, élelmiszeripari-, mezőgazdasági- és erdészeti tevékenységéhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, pl.: épületek, építmények építése, felújítása, illetve a bemutató üzem infrastruktúrájához tartozó egyéb építéssel járó tevékenységek, vízfelhasználás hatékonyságának javítása és megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása.

Pályázat kódja: VP1-1.2.1-23

A felhívás célja a bemutató üzemi programok megvalósítása, illetve az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása a tudásátadásra, tájékoztatásra irányuló szolgáltatás nyújtója számára biztosított támogatással.

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd forint.
 • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió, maximum 1 milliárd forint.
 • A támogatás maximális mértéke 95%.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5-15 db.

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 2-es 3-as és 5-ös vidékfejlesztési prioritásokhoz, illetve az azokból képzett 2A, 3A, 5A, 5B és 5E fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon.

 • 2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából keretösszege: 10,5 Mrd Ft.
 • 3A: Az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba – 2 Mrd Ft.
 • 5A: A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása – 0,5 Mrd Ft.
 • 5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságnak fokozása. – Keretösszege: 1 Mrd Ft.
 • 5E: A széntárolás és megkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban. Keretösszege: 1 Mrd Ft. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd forint. Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: Az agrárgazdaság szereplőinek nyújtott bemutató üzemi programok megszervezése és lebonyolítása, továbbá az ehhez kapcsolódó marketing tevékenység (beleértve a promóciós anyagok beszerzése/elkészítése), kiadványok készítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

1. A bemutató üzemi tevékenységhez (beleértve a gyakorlóhelyeket, tangazdaságokat is) közvetlenül kapcsolódó beruházások:

a.) a bemutató üzemben használandó, mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó eszközök, Népek, berendezések, építéssel nem járó technológiák beszerzése (beleértve az új öntözőberendezések beszerzését is);

b.) a bemutató üzem tevékenységéhez kapcsolódóan évelő növényekből létrehozott ültetvény korszerűsítése, telepítése;

c.) a bemutató üzem mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések: épületek, építmények építése, felújítása, illetve a bemutató üzem infrastruktúrájához tartózó egyéb építéssel járó tevékenységek (pl.: kerítés-, tűzivíztározó, csapadékelvezető rendszer kialakítása, közműcsatlakozások kiépítése);

d.) a bemutató üzemben használandó, élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó eszközök, gépek, berendezések, építéssel nem járó technológiák beszerzése;

e.) a bemutató üzem élelmiszeripari tevékenységéhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések: épületek, építmények építése, felújítása, illetve a bemutató üzem infrastruktúrájához tartozó egyéb építéssel járó tevékenységek (pl.: kerítés-, tűzi víztározó, csapadékelvezető rendszer kialakítása, közműcsatlakozások kiépítése);

f.) a bemutató üzemben meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása (pl.: öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyak fejlesztése, kiépítése, rekonstrukciója, vizi létesítmények és kapcsolódó műtárgyak rekonstrukciója, fejlesztése, kiépítése a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje);

g.) a bemutató üzemben használandó, erdészeti tevékenységhez kapcsolódó eszközök, gépek, berendezések, építéssel nem járó technológiák beszerzése;

h.) a bemutató üzem erdészeti tevékenységéhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések: épületek, építmények építése, felújítása, illetve a bemutató üzem infrastruktúrájához tartózó egyébépítéssel járó tevékenységek (pl.: kerítés-, tűzi-víztározó, csapadékelvezető rendszer kialakítása, közműcsatlakozások kiépítése);

i.) megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület, illetve a bemutató üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból, így különösen napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása.)

2. A felhívás 5.5. pontjában felsorolt, úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.

3. Immateriális javak beszerzése: a projektcél megvalósításához szükséges számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.

A projekt területi korlátozása: Jelen felhívásban Magyarország területén megvalósuló projektek támogathatóak.

Támogatást igénylők köre, agrárszakképzési centrumok,

 • 100%-os állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv, amely fajtakísérletet vagy fajtakitermesztést végző kutatóintézetek, állomások fenntartója/tulajdonosa, és olyan központi költségvetési szerv, amely génmegőrzési tevékenységet vagy fajtakísérletet vagy fajtakitermesztést végez,
 • tangazdasággal rendelkező felsőoktatási intézmények (beleértve közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott magán felsőoktatási intézményeket, egyetemet fenntartó állami alapítású/közérdekű vagyonkezelő alapítványokat is).
 • felsőoktatási intézmény 100%-os tulajdonában levő tangazdaságot/tanüzemet működtető gazdasági társaság:
 • egyetemet fenntartó állami alapítású/közérdekű vagyonkezelő alapítvány 100%-os tulajdonában levő (tanulmányi feladatokat ellátó) erdőgazdaság:
 • erdészeti tudásközpontok.

Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha a bemutató üzem vonatkozásában az alábbi feltételek teljesülnek:

a) a bemutató üzem a projekt keretében megvalósuló demonstrációs programokon túl az állam által finanszírozott és felügyelt közoktatás keretében történő oktatási tevékenységre szolgál, vagy

b) a támogatást igénylő a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (50) pontja szerinti kutató- ismeretterjesztő szervezetnek minősül, és a bemutató üzem a projekt keretében megvalósuló demonstrációs programok túl független tevékenységként végzett kutatási tevékenységre szolgál, és az e tevékenység eredményei oktatás, közzététel vagy tudástranszfer útján széles körben közzétételre kerülnek.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2023. szeptember 1. és 2023. december 10. között van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Első szakasz: 2023. szeptember 1.-2023. október 8.

Második szakasz: 2023. október 9.-2023. december 10.

forrás: VP1-1.2.1-23 – Bemutató üzemek támogatása pályázat – 2023 – palyazatok.org