Állattartó telepek fejlesztésének támogatása (KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-2-24)

Benyújtási időszak:

2024. június 25. napjától 2025. február 3. napjáig van lehetőség.
1. értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 8.
2. értékelési szakasz: 2024. július 9. – 2024. július 22.
3. értékelési szakasz: 2025. január 7. – 2025. január 20.
4. értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 3.

 

Pályázat célja:

 • Állattartó gazdaságok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, új épületek, építmények kialakításával, valamint az állattartáshoz szükséges eszközök, gépek, technológiák termelésbe állításával.
 • Állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújításával, technológiáinak korszerűsítésével, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák kialakításával csökken az ágazat energiafelhasználása.
 • Állattartó gazdaságok ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő technológiai fejlesztések megvalósítása, levegő minőségének javítása, a felszíni és felszínalatti vizek terhelésének csökkentése.
 • A járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázatának csökkentése.
 • Olyan állatjóléti beruházások elősegítése, amelyek túlmutatnak az általános telepi fejlesztésen és az általánosan alkalmazott gyakorlatokból eredő szabályokon.

 

Pályázók köre:

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 1. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

(Az üzemméret megállapítása szempontjából a 9. mellékletben megadott, 348,93 forint/euró árfolyammal számolt 2020. évi STÉ adatok az irányadók);

 1. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

(A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 9.mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.)

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.

Elszámolható költségek:

  1. Általános költségek

  1.1 Projekt-előkészítés költségei

  – Jogszabály, hatóság, felhívás által előírt kötelező előzetes tanulmányok, műszaki dokumentáció (ideértve a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó szakmai háttérdokumentációt is) elkészítése,

  – Megvalósíthatósági tanulmány,

  – Környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat,

  – Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények, beleértve a beruházással érintett terület ökológiai állapotának felmérését és egyéb, horizontális követelményhez kapcsolódó adatszolgáltatás biztosítása érdekében felmerülő költséget,

  – Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei, ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is,

  – Tervellenőr költsége, ha alkalmazása jogszabály alapján kötelező,

  – Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek (ideértve a közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos szakértő díját is),

  – Előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák,

  – Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás,

  – Társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek (ha a beruházás problémamentes, megkezdéséhez indokolt, pl. helyi népszavazás, közmeghallgatás),

  – Előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás.

  1.2. A közbeszerzési eljárások lefolytatásának költségei

  1.3. Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit

  1.4. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása

  1.5. Könyvvizsgálat

  1.6. Projektmenedzsment költségek

  A projekt-előkészítési és – megvalósítási időszakában végzett projektmenedzsment tevékenységhez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja.

   

  1. Beruházások költségei

  2.1. Ingatlanvásárlás

  2.2. Terület-előkészítés

  2.3. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés költsége akkor számolható el, ha az a projekt végrehajtásához szükséges, vagyis olyan épületek, építmények építési és értéknövelő felújítási, bővítési költségei számolhatók el, amelyekhez támogatott tevékenységek köthetők, ide értve a művelet megvalósítása érdekében feltétlenül szükséges bontási költségeket is.

  2.4. Az építési költségek alatt kell érteni az új építésen túl minden, az építmény rendeltetésszerű hasznosítását lehetővé tevő felújítást, bővítést is

  2.5. A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához szükséges technológiát használó eszközök Sztv. 47–51. §-a szerinti bekerülési értéke elszámolható.

  2.6. Az eszköznek meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak

  2.7. Támogatásból beszerzett tárgyi eszközök után értékcsökkenés nem számolható el a projekt keretében

  2.8. Próbaüzem költségei elszámolhatóak, a próbaüzem alatt keletkező bevételek kezelésére a projekt-bevételek kezelésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni

  2.9. Főszabály szerint új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembehelyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható. Az „új” jelző csak olyan beruházási jellegű termékeket illet meg, amelyeknél a kedvezményezett rendelkezik a vétel időpontjában (a számlakiállítás dátuma) kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesíthetőségéhez szükséges, a gyártó és a forgalmazó által kibocsátott, hiteles dokumentumokkal

  2.10. Immateriális javak beszerzés

  2.11. Lízing

Támogatási összeg:

Maximum 200 millió Ft


Fontos információk a pályázatról

Pályázat státusza tervezett
Pályázati kategória kapacitásbővítés
Kik pályázhatnak? mezőgazdasági termelők
Induló vállalkozások is pályázatnak? nem
Támogatási forma vissza nem térítendő
Területi korlátozás országos