Változott a K+F+I tevékenység támogatására vonatkozó kombinált termék

A „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” című (GINOP-2.1.2-8.1.4-16 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:

 1. a Felhívás keretében mostantól 25 millió Ft és 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás, valamint 12,5 millió Ft és 250 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású éven túli kölcsön igényelhető
 2. jelen Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, de legfeljebb 250.000.000 Ft, illetve a megítélt kölcsön szinténlegfeljebb 50%-ának megfelelő, de legfeljebb 175.500.000 Ft támogatási előleg igényelhető
 3. Előleggel kapcsolatban egy új szabály is bevezetésre került, miszerint a költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, illetve a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.
 4. kutató, fejlesztő személyek esetében felsőfokú szakirányú végzettség fogadható el. A technikus személyek esetében elvárás, hogy a projekt témájához kapcsolódó területen rendelkezzenek szakirányú végzettséggel.
 5. A személyi jellegű ráfordítások elszámolhatósági feltételei is bővültek, többek között azzal, hogy a Felhívásban meghatározott személyi jellegű korlátokat személyenként, egy hónapra – napi 8 órás (vagy annál több) foglalkoztatásra – vonatkozóan, a teljes bértömegre (alapbérre+bármilyen támogatással érintett projektekre és járulékaikra) összevontan kell értelmezni.
  Azaz egy munkavállaló – pl. kutató-fejlesztő – részére egy hónapban maximum 1.700.000 Ft személyi jellegű ráfordítás számolható el napi 8 órás foglalkoztatás esetén, mely összeg összességében értendő valamennyi támogatással érintett projektekre, melyen az adott munkavállaló dolgozik, a munka jogcímétől, foglalkoztatás formájától (pl. kinevezés, megbízási szerződés) függetlenül.
 6. Az előző ponthoz kapcsolódik, hogy egy személynek ugyanazon időszakra vonatkozóan csak egy jogcímen számolható el személyi jellegű költség.
 7. Kedvezményezettnek projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-éig megőriznie.
 8. Visszlízing elszámolására jelen felhívás keretében nincs lehetőség.
 9. Kiegészült az el nem számolható költségek köre az alábbi tételekkel:

– regionális beruházási támogatás esetén az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,

– kommunikációs terv készítése, TÉRKÉPTÉR feltöltése, sajtóközlemény elkészítése, kiküldése; új honlap létrehozása a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítésére

 

Forrás: palyazat.gov.hu